Super Specialist Doctors Team

Doctor’s List

Dr. Jayesh Pavra [Cardiologist]

Dr. Nitin Thakkar [Orthopedic]

Dr. Prathamesh Chowdhary [Neurological]

Dr. Nilesh Pandav [Gestrology]

Dr. Yogesh Akruwala [Surgeon]

Dr. Dhiren Shah [Gynec]

Dr. Shweta Thakkar [Radiologist]

Dr. Dipak Patanvadiya [Pathology]

Dr. Alpesh Prajapati [Anesthesiologist]

Dr. Minaz Arsiwala [Gynec. – Female]

Dr. Batuk Barwadiya [Ayurvedic]

Dr. Ravi Patel [Dentist]

Dr. Pratik Patel [Physiotherapist]

Dr. Bhaskar Vakani [CMO]

Dr. B. K. Shah [ENT]

Dr. Narayan Shahane [Ayurvedic]

Qualification

M.B.B.S., M.D. MEDICINE

M.B.B.S., M.S. Ortho.

M.B.B.S., M.D.

M.B.B.S., M.D., DM

M. S.

M.B.B.S., M. D.

M.B.B.S., D.M.R.D., D.N.B.

M.B.B.S., DCP, M.D.

M.B.B.S., F.R.C.S.

B.H.M.S., C.G.O.

B.A.M.S.

M.D.S.

M.P.T.

M.B.B.S.

M.S. ENT

B.A.M.S., M.S. Ph.D.

O.P.D Time

11am – 4pm (Mon-Sat)

2pm – 5pm (Mon-Sat)

9am – 12:30pm (Tue)

2pm – 4pm (Fri)

12pm – 4pm (Mon-Sat)

1pm – 5pm (Mon-Sat)

3pm – 5pm (Mon-Sat)

2pm – 4pm (Wed)

ON Call

9am – 6pm (Mon-Sat)

9am – 6pm (Sun-Fri)

9am – 6pm (Mon-Sat)

9am – 6pm (Mon-Sat)

9am – 6pm (Mon-Sat)

2pm – 4pm (Mon-Fri)

2pm – 4pm (Wed-Sat)

CALL BACK REQUEST

*Name

E-mail

*Phone

Message

Callback Request WordPress